Monday, 8 July 2013

Topik 2: Taksonomi Bloom dan Domain Krathwohl


Taksonomi Bloom

 • Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.
 • Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
 • Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.
 • Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) – apa yang dicari adalah seperti fakta, teori, dan hukum.
 • Tujuan : membina kebolehan, pemikiran, dan pemahaman (cth : mencari isi penting daripada petikan yang dibaca)
 • Terdapat enam peringkat (tidak semestinya menggunakan kesemua peringkat ini dalam soalan – cth : pada kertas soalan tahun 1 tidak terdapat tahap sintesis kerana tahap ini merupakan tahap yang tinggi dan tidak sesuai dengan umur murid)
  1. Pengetahuan
  2. Kefahaman
  3. Aplikasi
  4. Analisis
  5. Sintesis
  6. Penilaian

Aras 1: Pengetahuan
(selalunya mengunakan kata tanya, cth : bilakah, dimanakah, mengapakah, dan sebagainya)

 • Tujuan : mengingat semula perkara-perkara yang sudah dipelajari tanpa sebarang perubahan.
 • Contoh :
  1. Bilakah Malaysia merdeka ?
  2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
  3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?
 • Objektif
  1. Umum : mengetahui
  2. Khusus / spesifik : melebal, menyatakan, menulis (eksplisit)Aras 2: Kefahaman
(kebolehan untuk memberi penjelasan / makna sesuatu perkara)

 • Konsep : menjelaskan maklumat dengan terperinci.
 • Merupakan peringkat yang tinggi berbanding peringkat pengetahuan.
 • Tiga aras penting :
1.       Terjemahan isi (isi kepada huraian, cth : Ibu Ali meninggal dunia.)
2.       Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (cth : Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing. )
3.       Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (cth : Kita sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang berlaku pada bila-bila masa sahaja)
 • Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan membezakan.
 • Cth : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan, dan seumpamanya.

Aras 3: Aplikasi

 • Tujuan : menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak) untuk menyelesaikan masalah yang maujud.
 • Objektif :
1.       Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan
2.       Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.
 • Cth : soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
 • Menekankan kaedah, prinsip, hukum, dan teori.

 Aras 4: Analisis 
(mengenal pasti sebab secara terperinci)

 • Definisi : kebolehan untuk menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.
 • Tujuan : menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
 • Cth :
1.       Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
2.       Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
 • Objektif
1.       Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data.
2.       Spesifik : mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan srtuktur dan organisasi.
- Cth : Yang manakah antara berikut tidak menerangkan cirri criteria yang betul?
- Cth : Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja?
 • Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan.

Aras 5: Sintesis 
(lebih kepada sains, BM- karangan)

 • Menguji kebolehan calon mencantumkan, mengabungkan, dan meintegtrasikan fakta atau idea yang berkaitan (mengembang fakta menggunakan ayat sendiri)
 • Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu.
 • Objektif :
1.       Am : menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya
2.       Spesifik : mengabungkan, mengubah, mereka cipta, merancang, menulis
 • Cth : Berdasarkan tajuk “saya sebatang pen” bina ayat-ayat yang dapat menerangkan mengenai pen tersebut.
 • Kosa kata popular : mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan.
 • Cth mencadangkan : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu.

Aras 6: Penilaian

 • Menguji kebolehan calon, membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu peryataan, dll.
 • Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kretiria tertentu.
 • Objektif :
  1. Am : menimbangkan nilai, ketekalan, kecukupan data.
  2. Spesifik : menilai, membuat pertimbangan.
 • Jenis : sejauh mana, nilaikan, apakah pendapat kamu.
  Cth : Berikan pendapat anda mengenai hal tersebut.
  : Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah.
 • Kasa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan.
 • Cth :
  1. Pada pendapat kamu, ujian apakah yang sesuai diberikan kepada murid tahun enam?
  2. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program. Bandingkan.


Domain Afektif Kalthwohl 1964

 • Diasaskan oleh, David R. Krathwohl
 • Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap.
 • Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.
 • Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.
 • Terdapat 5 peringkat bagi domain ini :
  1. Penerimaan
  2. Bertindak balas
  3. Menilai
  4. Organisasi
  5. Perwatakan
  

Peringkat 1: Penerimaan

 • Keinginan dan kesanggupan menerima
  (kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang lain, menghormati kebudayaan yang berlainan)
 • Kesedaran
  (faktor estitik, ekabentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara)
 • Perhatian terkawal
  (kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu ransangan – cth : mendengar dan menghayati sajak)
 • Objektif am :
1.       Mendengar dengan berhati-hati.
2.       Menunjukkan kesedaran dalam kepentingan pembelajaran.
3.       Menunjukkan sensitiviti dalam masalah sosial.
4.       Menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
5.       Mengambil bahagian dalam aktiviti.
 • Hasil pelajaran spesifik :
1.       Menyoal
2.       Memilih
3.       Menghuraikan
4.       Mengikut
5.       Menamakan
6.       Menggunakan


Peringkat 2: Bertindak balas

 • Kesanggupan bertindak balas terhadap ransangan.
 • Mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti.
 • Murid mengambil perhatian dan bertindak balas.
 • Terdapat 3 kategori :
1.       Persetujuaan membalas (Bersetuju dengan peraturan / arahan yang diberi.)
2.        Kesediaan membalas (Bertindak balas dengan persetujuan yang dibuat.)

3.       Kepuasan (Mencapai objektif )
 • Objektif
1.       Am
 • Melengkapkan kerja
 • Mengambil bahagian dalam perbincangan kecil
 • Seronok membantu rakan
 • Melakukan tugas secara sukarela.
2.        Spesifik
 • Dapat menulis isi pelajaran
 • Menjawab soalan
 • Dapat melafazkan sesuatu (main peranan)


Peringkat 3: Menilai

 • Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan.
 • Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.
 • Kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda atau tingkah laku.
 • Penilaian berdasarkan penghayatan nilai spesifik (melalui pemerhatian)
 • Kategori
1.       Penerimaan
- Menerima dan melakukan arahan aktiviti.
2.       Pilihan
- Usaha untuk memperoleh sesuatu nilai yang dipilih.
3.       Penglibatan
- Aktif dalam aktiviti dan mematuhi peraturan.


Peringkat 4: Organisasi

 • Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.
 • Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan.
 • Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.
 • Kategori
1.       Penenggapan
-Mampu mencipta konsep anstrak.
2.       Organisasi
- Menyatukan / aplikasi nilai-nilai berkaitan dan membentuk satu sistem.


Peringkat 5: Perwatakan

 • Perubahan tingkah laku positif.
 • Kategori
  1.Set up – mengekalkan nilai-nilai
  2.Perwatakan – disiplin diri.

Di sini juga saya membuat capaian terus kepada powerpoint mengenai tajuk yang berkaitan. Moga membantu :)#Semoga nota-nota ini mampu membantu kalian dalam pelajaran. Moga terus mencari ilmu dan peroleh redha Ilahi.. Ikhlaskan hati :) Moga Allah redha

No comments:

Post a Comment